Gå vidare till det antika biblioteket »

Finska Läkaresällskapets Antika bibliotek

Då Finska Läkaresällskapet grundades år 1835 var den starkaste drivfjädern behovet av medicinsk litteratur. Sällskapets nya böcker cirkulerade bland medlemmarna för att därefter förvaras i Sällskapets bibliotek. Det nygrundade Medicinska Centralbiblioteket, numera Centralbiblioteket för Hälsovetenskaper (TERKKO), övertog 1966 ansvaret för den aktuella medicinska litteraturen och där deponerades också ca 500 Finska Läkaresällskapet tillhöriga historiska avhandlingar från gamla Åbo Akademi samt universiteten i Helsingfors och Uppsala jämte några tyska avhandlingar samt därtill 61 medicinska journaler och serier. Resten av det historiska biblioteket bestående dels av böcker från tiden före Åbo brand 1827 och dels senare tillkomna donerade verk till ett antal av ca 1600 volymer förvaras i Finska Läkaresällskapets Antika bibliotek. Med några undantag när är alla böcker minst 100 år gamla och den äldsta boken från 1578. Det antika biblioteket har nu sedan år 2001 ordnats av Finska Läkaresällskapets bibliotekskommitté. Modernare inkuranta böcker hålls magasinerade för att så småningom mogna till antik status.

Det antika biblioteket har dels medicinskt-, kulturhistoriskt värde och dels ökar det förståelsen för medicinens utveckling från spekulationer till en på vetenskap och beprövad erfarenhet grundad diciplin. Betydelsen av detta senare kan inte underskattas då det tyvärr fortfarande finns en marknad för charlataneri och vidskepelse. Många av böckernas illustrationer är intressanta och konstnärligt värdefulla och kunde t.ex. pryda moderna doktorsavhandlingar.

Hur bläddra i våra antika böcker?

För att underlätta för intresserade att ta del av det antika bibliotekets skatter har titelbladen skannats jämte, i en del fall, vissa speciellt intressanta sidor, t.ex. illustrationer. I de fall kommittémedlemmarna har skrivit sammandrag av innehållet har de bifogats. Samma uppgifter som finns på Internet hittas i mappar förvarade i det antika biblioteket.

Några praktiska råd:

Du letar fram i listan (www.fls.fi/sallskapet/biblioteket/) och författarens namn (t.ex. Linné C von) och klickar. Då kommer de skannade sidorna i boken och den eventuella recensionen fram. Observera dock, att samma författare kan ha haft olika namn om han publicerat på olika språk eller t.ex. blivit adlad. Förmåga att läsa fraktur (”psalmboksskrift”) är nödvändig för att förstå texten i en stor del av böckerna speciellt de tyska och äldre svenska. Latin, tyska och franska är de dominerande språken i böckerna; den som saknar insikter i dessa tungomål har mindre glädje av att studera böckerna. Dock kan illustrationerna och recensionerna givetvis avnjutas. Eftersom så många av böckerna är på tyska, har på tyskt manér vokaler med omljud (t.ex. ö) behandlats som bokstaven utan omljud (i nämnda fall som o). Av separat skrivna småord (von, de, du o.s.v.) har von, van och af räknats som förnamn medan de och besläktade franska ord registrerats under D.

Vi hoppas Du har glädje av att bläddra i våra fina böcker. Förslag till början. Titta på Auenbrugger, Laennec och Leeuwenhoeck. De uppfann prekussionen, auskultationen respektive mikroskopin. Eller se på Berzelius som uppfann den kemiska kodbeteckningen och beräknade atomvikterna.

FLS bibliotekskommitté
U.G Ahlfors, R.Gräsbeck, O.Lindfors och E.I.Wallgren

 

Finska Läkaresällskapet (Medical Society of Finland), founded in 1835, has a collection of ancient books, most of them published before 1827 when the city of Åbo (Turku) and its university, including the library, were destroyed by a great fire. The university subsequently moved to Helsinki. The collection of antique books is currently being scrutinized and organized.

The oldest book was printed in 1578. The books are arranged in alphabetical order according to the author and are found under the address www.fls.fi/sallskapet/biblioteket/.

The title pages and some interesting illustrations of the books are found by clicking on the author’s name.

The english version can be found here.Adress Johannesbergsvägen 8, 00250 Helsingfors 
Telefon (09) 4776 8090 - E-post kansliet(at)fls.fi

Finska Läkaresällskapet